اجرای طرح سینما خانواده برای اولین بار جهت بانوان تحت پوشش


طرح سینما خانواده برای نخستین بار در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 جهت بانوان تحت پوشش در موسسه خیریه کرامت برگزار گردید.
به گزارش مسئول فضای مجازی واحد مددکاری، طرح سینما خانواده با همت مسئولین موسسه خیریه کرامت و پیگیری واحد مددکاری با هدف ترویج و ارتقای سطح آموزشی – فرهنگی خانواده های تحت پوشش و استفاده بهینه خانواده ها از پیام های مثبت فیلم های سینمایی در چارچوب محیط خانواده و اجتماع اجرا گردید. لذا واحد مددکاری از روز یکشنبه مورخ97/11/28نسبت به دعوت از کلیه خانواده ها به منظور حضور در موسسه خیریه کرامت در روز دوشنبه مورخ97/11/29جهت تماشای فیلم منتخب با نظر مسئولین فرهنگی- خدماتی موسسه، اقدام نمود.
امیدواریم با برنامه های آموزشی
– فرهنگی افزون تر، بتوانیم راهکارهای موثری در ترویج سطح علمی – فرهنگی خانواده های تحت پوشش ارائه دهیم.
   1397/11/30 22:22