فرم نظرسنجی
نظرتان در مورد ظاهر وب سایت چیست؟
* 1 :
               
اطلاع رسانی اخبار را چگونه ارزیابی می کنید؟
* 2 :
               
نحووه دسترسی به رزومه مددجویان را چگونه ارزیابی می کنید؟
* 3 :
               
به روز رسانی قسمت های مختلف سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
* 4 :
               
تصاویر به کار رفته در بخش های مختلف سایت را چگونه ارزیابی می کنبد؟
* 5 :
               
سایت تا چه حد توانسته است شما را با واحد مددکاری آشنا کند؟
* 6 :
               
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :