فرم درخواست صندوق صدقات
اطلاعات شخصی
* نام :
* نام خانوادگی :
نام پدر :
* سال تولد :
* شماره ملی :
معرف :
اطلاعات صندوق
* محل نصب :
* نوع صندوق :
* نشانی محل نصب :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :